Windmolens inspraakreactie

Ter informatie 'onze' inspraakreactie over de windmolens op Lage Weide. 

Hierbij dien ik een zienswijze in op het plan voor de bouw van windturbines op Lage Weide. Om te beginnen ben ik voorstander van het besparen van energie en het opwekken van duurzame energie. De plannen voor windenergie op Lage Weide maken mij echter ongerust, omdat een dergelijk grootschalig plan niet past middenin een stad. Daarnaast ben ik van mening dat de procedure niet zorgvuldig wordt doorlopen waardoor belangen van burgers en bedrijven onvoldoende zorgvuldig kunnen worden afgewogen. 

Ik verzoek u daarom te stoppen met dit plan en indien u toch besluit hiermee door te gaan de procedures zorgvuldig te doorlopen en alle belangen zorgvuldig en transparant af te wegen. 

Hieronder licht ik mijn standpunt nader toe aan de hand van tien punten. 

 

 1. Landelijk beleid; locatie niet kansrijk.

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte heeft het Rijk haar ambities voor windenergie onderzocht. De provincie Utrecht wordt in het SVIR niet aangewezen als kansrijk gebied voor windenergie. Op grond hiervan verzoek ik u af te zien van de uitwerking van windenergie op de locatie Lage Weide en onderzoek te doen naar investeringen in windenergie op een plek die voor de energie-opbrengst efficiënter is. 

 

2 Provinciaal beleid; onderzoek naar andere locaties nog niet uitgevoerd

Het Provinciaal beleid voor Utrecht is uitgewerkt in de Provinciaal Ruimtelijke Structuurvisie. De Provincie heeft hierin een aantal locatie-keuzes en inrichtingsprincipes voorgesteld voor windturbines. Ik verzoek u in overleg te gaan met de provincies en verder onderzoek te doen naar deze locaties, de haalbaarheid zowel voor energie-opbrengst als voor milieu (in de brede zin), landschap en natuur 

 

3 Locatiekeuze; milieu-effecten onvoldoende onderzocht in haalbaarheidstudie en locatiekeuze binnen de gemeente Utrecht  

De locatie Lage Weide is naar voren gekomen uit een haalbaarheidsonderzoek binnen de gemeentegrenzen, daarbij is gekeken naar verschillende locaties. Voor het haalbaarheidsonderzoek is echter geen m.e.r. doorlopen. Ik ben van mening dat in het haalbaarheidsonderzoek onvoldoende is gekeken naar milieu-effecten in brede zin. 

Ik verzoek u het haalbaarheidsonderzoek voor alle eerder onderzochte locaties aan te vullen met onderzoek naar milieu-effecten (geluid, slagschaduw, natuur, landschap, externe veiligheid, gezondheid, e.d.). Leg de uitkomsten van dit onderzoek vast in een Structuurvisie met daaraan gekoppeld een plan-MER, waarbij het college B&W, optreedt als initiatiefnemer en de gemeenteraad als bevoegd gezag.

Voor de locaties Ouderijn, Galecoperbrug en Rijnenburg verzoek ik u nadrukkelijk in overleg te gaan met Rijkswaterstaat en grondeigenaren over de mogelijkheden van plaatsing van windturbines. 

 

4 gemeentelijke structuurvisie, de procedure wordt niet goed doorlopen, de rollen en verantwoordelijkheden zijn belegd bij de verkeerde partijen.

Voor het onderzoek naar windenergie op Lage Weide wordt een structuurvisie opgesteld. Een structuurvisie is bedoeld om (gemeentelijk) beleid uit te werken. In NRD wordt Energie-U als initiatiefnemer benoemd. Ik ben van mening dat dit niet correct is, in een structuurvisie behoort een overheid initiatiefnemer te zijn. In het geval van de voorliggende  Structuurvisie zou dit betekenen dat het college van B&W initiatiefnemer is en de gemeenteraad het bevoegd gezag.

Ik verzoek u de procedure opnieuw te starten en daarbij de bovenstaande in acht te nemen.

 

5 bestemmingsplan Lage Weide; de bestemmingsplanprocedure moet windenergie meenemen en is m.e.r.-plichtig, deze procedure moet worden aangepast of overnieuw worden gestart. 

Voor het bedrijventerrein Lage Weide wordt momenteel een bestemmingsplanprocedure doorlopen. Het concept ontwerpbestemmingsplan heeft is in augustus 2012 ter inzage gelegd. Dit concept plan geeft aan dat windenergie niet nader wordt uitgewerkt in dit plan, omdat de plannen nog niet bekend zijn. Dit is feitelijk niet correct in augustus 2012 waren de plannen voor Lage Weide al wel bekend anders kon er in oktober geen notitie R&D worden vastgesteld door het college. 

Ik verzoek u om in de huidige bestemmingsplanprocedure voor Lage Weide het onderzoek naar windenergie op Lage Weide (indien u hiermee verder gaat) op te nemen. Voor het bestemmingsplan zal dan ook een m.e.r.-procedure moeten worden doorlopen. Het bestemmingsplan is de plek waar de ruimtelijke ordening integraal wordt bekeken en waar de milieueffecten afzonderlijk en in cumulatie worden beoordeeld. 

 

Voor de bestemmingsplanprocedure van Lage Weide wordt op dit moment geen m.e.r.-procedure doorlopen. Ik ben van mening dat dit niet correct is, omdat met het opnieuw vaststellen van het bestemmingsplan onderzoek moet worden gedaan naar de maximale mogelijkheden van het bestemmingsplan en daarmee zal het plan m.e.r.-plichtig zijn.

 

Daarnaast wordt er momenteel gewerkt aan het voornemen voor een Biomassacentrale op Lage Weide, een dergelijke activiteit is m.e.r.-plichtig. Om deze activiteit mogelijk te maken zal ook het bestemmingsplan moeten worden herzien. Mede daarom ben ik ook van mening dat er een m.e.r.-procedure moet worden doorlopen voor het bestemmingsplan Lage Weide. 

 

Ik verzoek u voor het nieuw vast te stellen bestemmingsplan Lage Weide een m.e.r.-procedure te doorlopen. 

 

6 planprocedure Structuurvisie windturbines op Lage Weide; stoppen en indien nodig opnieuw en correct opstarten

Op basis van de genoemde bezwaren onder 3, 4 en 5 verzoek ik u de planprocedure voor de Structuurvisie te staken. De volgende reden zijn daarbij van belang:

 • de rol van initiatiefnemer is niet correct benoemd. Het is überhaupt vreemd dat een gemeente 1 partij bij het opstellen van beleid faciliteert en daarmee in een bevoordeelde positie stelt t.o.v. andere partijen. 
 • een planprocedure te starten waarbij grondig onderzoek wordt gedaan naar een geschikte locatie, binnen, maar ook buiten de gemeentegrenzen en daarbij een plan-m.e.r.-procedure te doorlopen.
 • de plannen voor Lage Weide uit te werken in een bestemmingsplan, omdat dat het planologisch-juridisch kader is dat belanghebbenden en bedrijven zekerheid geeft. 
 • In de huidige procedure is onvoldoende aandacht besteed aan het ontwikkelen van draagvlak. 

 

Mocht u ondanks voorgenoemde opmerkingen toch (onderbouwd) van mening zijn de huidige procedure voort te zetten dan verzoek ik u de hier verder in mijn zienswijze te noemen punten mee te nemen 

 

7 Onderzoek varianten en mitigerende maatregelen Lage Weide, moet zijn gericht op het uitsluiten van milieuhinder voor de omgeving.

Het onderzoek naar varianten op Lage Weide bevat een aantal verschillende turbine opstellingen die in de bijlagen van de NRD zijn gepresenteerd. Het wordt op geen enkele manier duidelijk waarom voor deze opstellingen is gekozen en of en zo ja welke milieu-argumenten daarbij zijn gebruikt. Ik verzoek u in het MER onderzoek te doen naar de volgende varianten:

 • Varianten waarbij er geen enkele milieuhinder optreed voor de omgeving (met name omwonenden, dat kan door kleinere, andere typen of minder turbines te plaatsen. Ik verzoek u een dergelijk meest milieuvriendelijke variant op te nemen in het MER;
 • Mitigerende maatregelen uit te werken waarbij er geen enkele milieuhinder optreed voor de omgeving (omwonenden). In de NRD worden als mitigerende maatregelen genoemd die maatregelen waarmee voldaan kan worden aan wettelijke eisen. De term mitigerende maatregelen is hier niet correct gebruikt. Aan wettelijke eisen moet ten allen tijde worden voldaan en niet via mitigerende maatregelen, maar simpelweg via wettelijk verplichte maatregelen

 

8 Onderzoek milieu-effecten Lage Weide

De onderzoeksopzet in de NRD is erg summier en globaal en ik adviseer u deze gedetailleerder en zoveel mogelijk kwantitatief uit te werken. De onderzoeken moeten erop gericht zijn de feitelijke significante milieuhinder te beschrijven. Onderzoeken mogen er niet allen op zijn gericht aan te tonen dat aan wet- en regelgeving kan worden voldaan. Een dergelijke insteek is te beperkt voor een MER, want daarin zal ook moeten worden gekeken naar effecten die optreden onder de grenswaarden. Zo wordt inzichtelijk hoe varianten en maatregelen van elkaar verschillen en krijgen burgers en belanghebbenden inzicht in de effecten van het voornemen. 

 

Gezondheid

Beschrijf bij gezondheid ook de gezondheidssituatie in het gebied, zowel de huidige situatie als de autonome ontwikkeling. 

Beschrijf de effecten zoveel mogelijk aan de hand van bestaande dosis-effectrelaties.

Indien de gezondheidseffecten voor bepaalde aspecten (zoals laagfrequent geluid) nog niet bekend zijn ga dan uit van het voorzorgsbeginsel.

Beschrijf de cumulatieve effecten op gezondheid. Doe dit ook voor lucht en geur, hoewel geur en luchtkwaliteit geen probleem zijn bij windturbines, is de huidige achtergrondconcentratie voor geur en luchtkwaliteit in het studiegebied er hoog. Deze aspecten zijn dus naast de andere bekende aspecten, van belang bij de totale gezondheidssituatie in het gebied.

 

Piekbelasting geluid

Beschrijf de effecten van geluid voor de volgende situaties:

 • piekbelasting, de Lden maat is een jaargemiddelde maat, maar geluidhinder zal vooral worden ervaren bij pieken, zowel in de dag als de nacht;
 • verschillende windrichtingen, ga daarbij niet alleen uit van de gemiddelde windrichting
 • cumulatie met andere geluidsbronnen, geef aan of deze bronnen elkaar kunnen versterken en hoe hier in de modellen rekening mee is gehouden.

 

 

CO2 emissies en rendement 

worden in de NRD opgevoerd als effect. Dit is niet correct het beperken van CO2-emissies en het verhogen van het rendement zijn namelijk projectdoelen en moeten dus niet worden opgevoerd bij de effectbeschrijving.

 

9 Draagvlak

In het haalbaarheidsonderzoek stelt de gemeente dat een dergelijke ontwikkeling (windturbines) gedragen moet worden door bewoners van omliggende gebieden. Het is onduidelijk hoe hard deze randvoorwaarde is en wat er wordt gedaan indien er geen draagvlak is in omliggende gebieden. Dit moet voorafgaand aan de verder invulling van de procedure duidelijk worden gemaakt. 

Energie-U beweert te werken aan draagvlak voor haar initiatief. Tot op heden hebben wij hier als burgers NIETS van gemerkt.

De informatieavond die de gemeente organiseerde was ook niet in de naastgelegen wijk Terwijde Leidsche Rijn, maar in een paar kilometer verderop gelegen schoolgebouw. Op deze manier informeert de gemeente burgers niet goed en ontstaat er geen draagvlak. 

Ik verzoek u de procedure opnieuw te starten en zo bij te dragen aan betere informatie voorziening richting burgers, mogelijk heeft dit beter draagvlak tot gevolg.

 

10 MKBA en waarde daling van woningen.

De MKBA spreekt over onderzoek naar waardedaling van woningen. Ik verzoek u vooraf duidelijk te maken wat er wordt gedaan met de uitkomsten van waardedaling. Geef aan of bewoners in gevallen van waardedaling van de woning een 100% schadevergoeding krijgen en zo niet hoe dan met de waardedaling wordt omgegaan. 

 

 

Reactie schrijven

Commentaren: 1
 • #1

  Mirjam (dinsdag, 11 december 2012 20:34)

  WOW!